Przejdz do serwisu Politechniki Krakowskiej Przejdz do serwisu Wydzialu Fizyki, Matematyki i Informatyki Przejdz do serwisu Politechniki Krakowskiej Przejdz do stron projektu Politechnika XXI wieku
Przejdz do serwisu Wydzialu Fizyki, Matematyki i Informatyki
Strona glowna

Opis Przedmiotów

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy studenta z zakresu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Zapoznanie studentów z wybranymi technikami i rozwiązaniami sprzętowymi, których zadaniem jest zapewnienie bezpiecznej komunikacji w sieciach teleinformatycznych.

Celem przedmiotu jest poznanie architektury zorientowanej na usługi, nauka projektowania protokołów i aplikacji webowych oraz praktyka implementacji protokołów i aplikacji webowych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z metodyką oraz środkami stosowanymi na etapie projektowania i realizacji rozwiązań integracyjnych.

Głównym celem jest zapoznanie studentów z elementarnymi metodami numerycznymi mającymi zastosowanie w technice. W tym zapoznanie się z metodą elementów skończonych jako najszerzej stosowana metodą symulacji zjawisk fizycznych oraz zapoznanie się z modelami matematycznymi podstawowych zjawisk fizycznych.

Celem przedmiotu są praktyczne aspekty budowy i zasady działania systemów detekcji i rozpoznawania obrazów wizyjnych w czasie rzeczywistym.

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności pozyskiwania informacji o bieżących problemach IT, doskonalenie kompetencji w zakresie uczestniczenia w indywidualnych i zespołowych projektach dotyczących współczesnych zagadnień IT oraz nabycie umiejętności przygotowania i opracowania raportu i zwięzłej prezentacji z wyników swoich dociekań.

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z paradygmatami obliczeń równoległych i środowiskami, w których się je implementuje, zapoznanie z architekturami współczesnych systemów komputerowych, nauczenie programowania w środowiskach równoległych i rozproszonych.

Ekonomia menedżerska, Komunikacja interpersonalna

Elektrotechnika i miernictwo, Podstawy elektroniki i techniki cyfrowej, Mikroprocesory i mikrokontrolery, Systemy wbudowane

Celem przedmiotu jest wprowadzenie podstawowych pojęć związanych z Metodami Monte Carlo, zapoznanie studentów z całkowaniem metodami Monte Carlo i metodami redukcji wariancji. Praktyczne wykorzystanie poznanych metod.

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej architektury, zasad działania i charakterystyk sieci telekomunikacyjnych (ST). Ponadto zapoznanie studentów z właściwościami systemów telekomunikacyjnych, które tworzą ST, jak również interakcjami pomiędzy systemami telekomunikacyjnymi (sygnalizacja, synchronizacja, zarządzanie).

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą sprzętowych rozwiązań, architekturami oraz działaniem współczesnych systemów komputerowych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy ze stanem obecnym i przewidywanymi kierunkami rozwoju w zakresie metod tworzenia (implementacji) i utrzymania (modyfikacji, adaptacji) systemów oprogramowania w całym cyklu życia.

Głównym celem jest poznanie podstawowych zagadnień związanych z identyfikacją projektów oraz ich charakterystyka. Zaznajomienie się ze strategiami prowadzenia przedsięwzięć projektowych i ich wpływie na sukces projektu.

Przedmiot ma na celu poznanie metod akwizycji sygnału cyfrowego, metod częstotliwościowej i czasowo-częstotliwościowej analizy sygnału cyfrowego, zapoznanie się z metodologią projektowania filtrów cyfrowych i sposobami wykorzystania tych filtrów.

Przedmioty